همایش گردشگری ارزان شهری

همایش گردشگری ارزان شهری در شهرداری تهران ساختمان شهید نواب صفوی برگزار شد.

اریسان رادین فراز

در دهه های اخیر اهمیت گردشگری به خصوص گردشگری شهری بر هیچکس پوشیده نیست. اهمیت این موضوع به واسطه گستردگی آن است چرا که این موضوع با بطن جامعه در ارتباط است

و فراهم بودن شرایط آن به پرورش فرهنگ جامعه می انجامد و این اتفاق خوب، شهر هایی پویا، خلاق و شاد به ذینفعان ارمغان می آورد.

گردشگری به خصوص با محوریت گردشگری ارزان در شرایط فعلی اهرمی قدرتمند جهت دست یافتن به توسعه پایدار است.

اهمیت این موضوع از آن لحاظ که می تواند درآمدهای زیادی برای شهرها آورد، مورد توجه اداره کنندگان شهرها شده است.

به عبارتی با نگاهی نو در زمینه گردشگری و نگاه یکپارچه به آن همه واحدهای درگیر در سازمان شهرداری، در افزایش درآمد شهری و حرکت به سمت پایداری شهر، نقش ایفا خواهند کرد.

لذا  این شرکت با درک و حساسیت موضوع اقدام به طراحی دوره تحت عنوان گردشگری ارزان شهرینمود.

گردشگری ارزان شهری

برای اطلاعات بیشتر و یا همکاری با ما از این طریق اقدام نمایید

دانلود فایل ارائه شده در همایش