دوره آموزشی برنامه ریزی هسته ای

برنامه ریزی هسته ای

شرکت آریسان رادین فراز

ازآنجایی که برنامه ریزی هسته ای به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های توسعه  است و همین امر باعث شده است که صاحب نظران علم مدیریت  و بالاخص برنامه ریزان همواره به دنبال دست یافتن تکنیک هایی به منظور تحقق آرمان ها و اهداف بودند و این امر  باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته از تکنیک برنامه ریزی هسته ای به منظور دستیابی به شهر پایدار و توسعه یافته استفاده می شود.

البته با توجه به ویژگی این تکنیک برنامه ریزی ضرورت دارد چگونگی عملیاتی نمودن آن نگاه برنامه هسته ای نیز آموزش داده شود،  لذا این شرکت اقدام به طراحی دوره ای با عنوان “آشنایی با فرایند برنامه ریزی هسته ای ” نموده است از مزیت های این  همایش یک روزه، مرور اجمالی بر برنامه ریزی عملیاتی و روش های شاخص سازی خواهد شد.

برای دانلود فایل ارائه کلیک کنید

برنامه ریزی هسته ای