جواز تاسیس از وزارت صمت

یکی از مدارکی که شرکت ها برای انجام فعالیت های اقتصادی نیاز دارند کسب مجوز فعالیت از اتحادیه ها، سازمان ها و وزارت خانه ها می باشد. یکی از معتبر تین این مدارک جواز تاسیست صنایع است که شرکت آریسان رادین فراز موفق به کسب این جواز با شماره ثبت 475857 شده است.