دوره ممیزی شرکت گاز استان مازندران

اولین دوره ممیزی شرکت گاز استان مازندران توسط شرکت آریسان رادین فراز انجام شد

سرممیز جناب آقای مهندس فریدون اسدی

سرممیز جناب آقای مهندس فریدون اسدی

ضمن بازدید از شرکت گاز شهرقائم شهر از انبار مرکزی و ساختمان اصلی شرکت گاز استان نیز بازدید به عمل آوردند.

این ممیزی در راستای تعالی سازمانی شرکت گاز استان مازندران با موضوع  نظام آراستگی به انجام رسید.