مدیر عالی، دوره پیشنهادی جذاب

مدیر عالی بودن یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها است و همواره مدیران سعی کردهاند راههای مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینهای را برای سبک مدیریت خود بیابند ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران صنایع کوچک خرد و متوسط هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روشهای شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.

مدیر عالی بودن یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها است و همواره مدیران سعی کردهاند راههای مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینهای را برای سبک مدیریت خود بیابند ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران صنایع کوچک خرد و متوسط هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روشهای شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.


ما بر این باوریم، مدیریت عالی شدن، در سازمان یک تصمیمی راهبردی است که به سازمان کمک مینماید، تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و مبنای مناسبی برای توسعه پایدار فراهم نماید از طرفی دیگر همگان معترف هستند.

منافع بالقوه مدیریت عالی با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی که دارای حداقل چهار دهه تجربه پشتوانه آن هست بر کسی پوشیده نیست که مدیریت عالی یعنی روند فروش خوب و سود جذاب و استفاده بهینه از منابع در دسترس که حاصل کارکردهای عملیاتی بنگاه اقتصادی باید باشد.

این امر تنها با اقداماتی در ساماندهی و نظم دهی درون بنگاه اتفاق میافتد و از طرفی دیگر میدانیم که این امر، بدون استقرار الگوی پذیرفته شده جهانی و آزمون داده، کاری بس دشوار و پر هزینه هست.

لذا شاید به جرات بتوانم ادعا کنم تاکنون کسی در دنیای کسب و کار نتوانسته است الگوی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان حداقل های مورد نیاز یک مدیریت عالی رد نماید؛ لذا در صورت پیاده سازی نظاممند و نهادینه سازی اصولی در سطح درک سازمان و خارج از هیاهوهایی که غالبا به صورت صوری در قالب دریافت گواهینامه اتفاق افتاده است.

اهداف و دستاوردهای حاصل از حضور در این دوره که می توان برای شما بر شماریم عبارتند از:

 • الف- توانایی در فراهم آوردن مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده مینماید
 • ب- تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتری
 • ج- توجه به ریسکها و فرصتهای مرتبط با بافت و اهداف سازمان
 • د- توانایی در نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شدهی سیستم مدیریت کیفیت
 • ه- امکان هدایت و راهبری استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت توسط اعضای داخلی سازمان
 • و- درک سیستم و راحتی در نگهداری آن فراهم می شود
 • ز- کاهش دوباره کاری
 • ح- کاهش و ارائه راه حلهایی به منظور کاهش هزینه های قیمت تمام شده
 • ط- کاهش تنشهای عقد قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان
 • ی- ارائه راه حلهایی به منظور کاهش روز مرگی در سازمان
 • ک- ارائه روش های نوین برای بهبود فروش است
 • ل- آشنایی با چگونگی امکان ورود به بازارهای صادراتی است
 • م- آشنایی با روش های بهبود چسبندگی کارکنان

کوتاه سخن آنکه دوره منتورینگ مدیریت عالی برای این منظور طراحی شده است تا مدیران از پتانسیلی که این آموزش فراهم می نماید آشنایی یافته و بیش از پیش در نهادینه سازی و استفاده از ابزار سرآمدی که در این آموزش معرفی میشوند به نحو شایسته استفاده نمایند.

مدیر عالی

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در این دوره باید دارای حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

شرایط عمومی

 • • دارای حداقل سه سال سابقه مدیریت
 • • دارای حداقل تحصیلات دیپلم
 • • دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت

شرایط اختصاصی

 • • عضو هیئت مدیره یا مدیریت کارخانه یا مدیرعامل یا مدیران میانی یا بنیانگذارواحد کسب و کار باشند.
 • • مشاوران علاقمند در حوزه سیستم مدیریت کیفیت

تعداد شرکت کنندگان:

حداقل 15نفر و حداکثر 25نفر

مدت دوره و زمان برگزاری و محل برگزاری:

✓ به منظور اثربخشی شایسته این دوره 5روزه ( 40ساعت)

✓ تقویم اجرایی دوره:

29مهرماه ماه و 20 ، 13 ،6و 27آبان ماه از ساعت 8:30صبح تا17:15

✓ مکان برگزاری دوره:

هتل شهر

✓ زمان آزمون سازمان آموزش فنی و حرفهای متعاقبا اعلام میشود.