همایش شهرداری ساختمان شهید نواب صفوی

روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397

شرکت آریسان رادین فراز در راستای آموزش شهرداری تهران:

همایش شهرداری در سالن ابن سینا ساختمان شهید نواب صفوی

همایش شهرداری در سالن ابن سینا ساختمان شهید نواب صفوی

همایش شهرداری در سالن ابن سینا ساختمان شهید نواب صفوی

در این همایش که با موضوع “حل مسایل سازمانی با استفاده از رویکرد های مالی” با حضور بیش از 40 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه حسابداری و امور مالی مناطق 1 تا 22 تهران بزرگ برگزار شد. و برسی چگونگی بهره گیری از کاربرگ های مالی و شاخص های تشخیصی در حوزه مدیریت مالی و حسابداری مدیریت، توسط مدرس این دوره انجام شد.