دوره منتورینگ مدیرعالی

    مدیر عالی بودن، یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها اعم از خصوصی یا دولتی است و همواره مدیران سعی کرده‌اند، راه‌های مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینه‌ای را برای سبک مدیریت خود بیابند؛ ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی و دانش بنیان‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روش‌های شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.

تصمیم راهبردی

 ما بر این باوریم، مدیریت عالی شدن، در سازمان یک تصمیمی راهبردی است که به سازمان کمک می‌نماید، تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و مبنای مناسبی برای توسعه پایدار فراهم نماید، از طرفی دیگر همگان معترف هستند، منافع بالقوه مدیریت عالی با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین‌المللی که دارای حداقل چهار دهه تجربه پشتوانه آن هست، بر کسی پوشیده نیست، که مدیریت عالی در بخش دولتی و غیر دولتی یعنی روند ارائه خدمات یا فروش محصول خوب، سود جذاب، استفاده بهینه از منابع در دسترس و رضایت‌مندی نسبی کلیه ذینفعان که حاصل کارکردهای عملیاتی بنگاه اقتصادی یا دولتی، باید باشد و این امر تنها با اقداماتی در ساماندهی و نظم دهی درون بنگاه اتفاق می‌افتد و از طرفی دیگر می‌دانیم که این امر، بدون استقرار الگوی پذیرفته شده جهانی و آزمون داده، کاری بس دشوار و پر هزینه هست، لذا شاید به جرات بتوانم ادعا کنم، تاکنون کسی در دنیای کسب و کار نتوانسته است، الگوی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان حداقل‌های مورد نیاز یک مدیریت عالی رد نماید؛ لذا در صورت پیاده سازی نظام‌مند و نهادینه سازی اصولی در سطح درک سازمان و خارج از هیاهوهایی که غالبا به صورت صوری در قالب دریافت گواهی‌نامه اتفاق افتاده است،

اهداف و دستاوردهای حاصل از حضور در این دوره

 • توانایی در فراهم آوردن مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده ‌نماید؛
 • تسهیل فرصت‌ها به منظور افزایش رضایت مشتری؛
 • توجه به ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با بافت و اهداف سازمان؛
 • توانایی در نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده‌ی سیستم مدیریت کیفیت؛
 • امکان هدایت و راهبری استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت توسط اعضای داخلی سازمان و رعایت حاکمیت شرکتی؛
 • درک سیستم و راحتی در نگهداری آن فراهم می شود؛
 • کاهش دوباره کاری؛
 • کاهش و ارائه راه حل‌هایی به منظور کاهش هزینه‌های قیمت تمام شده؛
 • کاهش تنش‌های عقد قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان؛
 • ارائه راه حل‌هایی به منظور کاهش روز مرگی در سازمان؛
 • ارائه روش‌ های نوین برای بهبود فروش است؛
 • آشنایی با چگونگی امکان ورود به بازارهای صادراتی است و
 • آشنایی با روش های بهبود وفاداری کارکنان.

شرایط شركت كنندگان

شرکت کنندگان در این دوره باید دارای حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

شرایط عمومی

 • دارای حداقل تحصیلات دیپلم به بالا و یا
 • دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت که بیش از صد و بیست واحد گذرانده اند.

شرایط اختصاصی

 • عضو هیئت مدیره یا مدیریت کارخانه یا مدیرعامل یا مدیران میانی باشند؛
 • مشاوران علاقمند در حوزه سیستم مدیریت کیفیت و یا
 • نسل دوم یا سوم صاحبان بنگاه اقتصادی.

ارتباط با ما

برای اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید

منتورینگ مدیریت عالی

با رویکرد استقرار و نگهداشت استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015

تاریخ تنظیم: 12/12/1402 ویرایش پنجم

الف) مقدمه

    مدیر عالی بودن، یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها اعم از خصوصی یا دولتی است و همواره مدیران سعی کرده‌اند، راه‌های مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینه‌ای را برای سبک مدیریت خود بیابند؛ ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی و دانش بنیان‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روش‌های شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.

دوره منتورینگ مدیرعالیراهکاری نوین برای کسب مهارت های توسعه رهبری سازمان به منظور افزایش ظرفیت نظم دهی، سازماندهی و آماده سازی کسب و کار برای حضور پایدار در بازار است.  

   ما بر این باوریم، مدیریت عالی شدن، در سازمان یک تصمیمی راهبردی است که به سازمان کمک می‌نماید، تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و مبنای مناسبی برای توسعه پایدار فراهم نماید، از طرفی دیگر همگان معترف هستند، منافع بالقوه مدیریت عالی با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین‌المللی که دارای حداقل چهار دهه تجربه پشتوانه آن هست، بر کسی پوشیده نیست، که مدیریت عالی در بخش دولتی و غیر دولتی یعنی روند ارائه خدمات یا فروش محصول خوب، سود جذاب، استفاده بهینه از منابع در دسترس و رضایت‌مندی نسبی کلیه ذینفعان که حاصل کارکردهای عملیاتی بنگاه اقتصادی یا دولتی، باید باشد و این امر تنها با اقداماتی در ساماندهی و نظم دهی درون بنگاه اتفاق می‌افتد و از طرفی دیگر می‌دانیم که این امر، بدون استقرار الگوی پذیرفته شده جهانی و آزمون داده، کاری بس دشوار و پر هزینه هست، لذا شاید به جرات بتوانم ادعا کنم، تاکنون کسی در دنیای کسب و کار نتوانسته است، الگوی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان حداقل‌های مورد نیاز یک مدیریت عالی رد نماید؛ لذا در صورت پیاده سازی نظام‌مند و نهادینه سازی اصولی در سطح درک سازمان و خارج از هیاهوهایی که غالبا به صورت صوری در قالب دریافت گواهی‌نامه اتفاق افتاده است، اهداف و دستاوردهای حاصل از حضور در این دوره که می توان برای شما بر شماریم عبارتند از:

الف- توانایی در فراهم آوردن مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده ‌نماید؛

ب- تسهیل فرصت‌ها به منظور افزایش رضایت مشتری؛

ج- توجه به ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با بافت و اهداف سازمان؛

د- توانایی در نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده‌ی سیستم مدیریت کیفیت؛

ه- امکان هدایت و راهبری استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت توسط اعضای داخلی سازمان و رعایت حاکمیت شرکتی؛

و- درک سیستم و راحتی در نگهداری آن فراهم می شود؛

ز- کاهش دوباره کاری؛

ح- کاهش و ارائه راه حل‌هایی به منظور کاهش هزینه‌های قیمت تمام شده؛

ط- کاهش تنش‌های عقد قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان؛

ی- ارائه راه حل‌هایی به منظور کاهش روز مرگی در سازمان؛

ک- ارائه روش‌ های نوین برای بهبود فروش است؛

ل- آشنایی با چگونگی امکان ورود به بازارهای صادراتی است و

م- آشنایی با روش های بهبود وفاداری کارکنان.

شش مزیت دوره منتورینگ مدیریت عالی سازگاری عملیاتی و متناسب سازی در کسب و کاربهبود مستمر و پایداربهبود ارتباطات موثر با ذینفعانبهبود چسبندگی و رضایت کارکنانتصمیم گیری براساس داده ها و شواهدبهبود سودآوری  

   یادآوری این نکته ضروری است، سیستم مدیریت کیفیت، متعلق به مدیران اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره که در ادبیات حاکمیت شرکتی مدیران است زیرا همانطور که اشاره شد این سیستم سبب نظم دهی، کاهش تنش اعضای مدیران و سهامداران، تسهیل در امر توسعه و امکان بهبود بهره‌وری در اداره مجموعه تحت رهبری ایشان خواهد شد به عبارتی دیگر این سیستم مدیریت کیفیت امکان پاسخ‌گویی به تعهدات قانونی و قراردادی در قبال اسناد بالا دستی مانند قانون تجارت و … نیز امکان‌پذیر می نماید؛ این نظام به مدیریت تاکید می نماید که باید در سازمان خود به چه فرایندهایی توجه نماید. لذا این اشتباه رایج مدیران عالی که تصور می نمایند این استاندارد مربوط به واحدهای کنترل کیفیت یا تضمین کیفیت به جهت پسوند مورد استفاده در بیشتر اوقات هست نادرست بوده، بلکه تاکید بر این دارد که پسوند فوق، به جهت تشریح و اطلاق صفتی برای چگونگی یک مدیریت با سازماندهی خوب کارآ و اثربخش است.

    کوتاه سخن آنکه دوره منتورینگ مدیریت عالی برای این منظور طراحی شده است تا مدیران از پتانسیلی که این آموزش فراهم می نماید ضمن آشنایی، مهارت آن‌ها نیز توسعه یافته و بیش از پیش در نهادینه سازی و استفاده از ابزار سرآمدی که در این آموزش معرفی می‌شوند به نحو شایسته استفاده نمایند.

ب) شرایط شركت كنندگان:

شرکت کنندگان در منتورینگ مدیریت عالی ه باید دارای حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

ب-1- شرایط عمومی

 • دارای حداقل تحصیلات دیپلم به بالا و یا
 • دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت که بیش از صد و بیست واحد گذرانده اند.

ب-2- شرایط اختصاصی

 • عضو هیئت مدیره یا مدیریت کارخانه یا مدیرعامل یا مدیران میانی باشند؛
 • مشاوران علاقمند در حوزه سیستم مدیریت کیفیت و یا
 • نسل دوم یا سوم صاحبان بنگاه اقتصادی.

ج) تعداد شرکت کنندگان:

حداقل 20 نفر و حداکثر30 نفر

د) مدت دوره و زمان برگزاری و محل برگزاری:

 • به منظور اثربخشی شایسته این دوره 7 روزه حضوری 56 ساعت و 36 ساعت تکلیف خانگی
 • تقویم اجرایی حضوری دوره: ، 26 فروردین ماه و 2، 9 ، 23 و 30 اردیبهشت ماه و 6 و20 خرداد ماه از ساعت 8:30 صبح تا 17:15
 • مکان برگزاری دوره: سالن اجتماعات هتل شهر- تهرانپارس
 • زمان آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متعاقبا اعلام می‌شود.
 • زمان آزمون داخلی 27 خرداد ماه ساعت 16 تا 19 به صورت آنلاین
دوره منتورینگ مدیریت عالی براساس الگوی اثر مرکب فرایند یادگیری خود را بنا نهاده است تا با تمرین‌های عملی تحولی بزرگ توسط مدیران عالی برای سازمان خود به ارمغان آورند، یعنی:درک ضرورت تحول در اندیشهانزجار از رفتارها و عادت‌های نا به هنجارایجاد رفتارها وعادت‌های شایستهپایبندی به رفتارهای جدیدطرح ریزی اندیشه نوین در سبک مدیریت سازمانانتقال ایده‌ها و اهداف آرمانی در قالب برنامه‌های قابل دسترسکنترل میزان دستیابیتدوین فرصت‌های بهبوداجرای فرصت‌های بهبود درک شده  

     ه) تعداد استاد:

 • یک نفر
 • مشخصات و سوابق مدرس و کوچ و منتور دوره

نادر حسنلی دارای دکترای مهندسی صنایع Ph.D

سر ممیز سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015، سرممیز مدیریت پروژه ISO21500-2013، سرممیز محصولات اسبق IDS، مدرس دوره های سیستم مدیریت یکپارچه، ارزیاب ارشد جایزه کیفیت،

سوابق مدیریت اجرایی و راهبردی، مدیریت کارخانه و مدیرعاملی بیش از پانزده سال

و بیش از 20سال سابقه مشاوره و تدریس در حوزه مدیریت و سیستم‌ها و استرتژیست در دانشگاه و موسسات پژوهشی      و) هزینه دوره:

     هزینه مبلغ پیشنهادی برای دوره مورد اشاره در بالا 000/000/197 ریال به ازای هر نفر است و مبلغ فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است؛ که خدمات دریافتی شرکت کننده در این دوره شامل موارد ذیل است:

 • ناهار، دو میان وعده؛
 • پارکینگ خودرو؛

 • جزوه کاغذی و الکترونیکی؛
 • صدور گواهی نامه از شرکت آریسان رادین فراز و
 • در صورت موفقیت در آزمون از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه با قابلیت ترجمه و مهر وزارت امور خارجه به مدت 90 ساعت می باشد.
 • شرکت آریسان رادین فراز به آن دسته از علاقمندان جویای کار که در دوره شرکت نموده باشند به سه واحد صنعتی در محدوده جنوب شرق استان تهران به منظور کارآموزی یا استخدام جهت مصاحبه معرفی می نماید.

در صورت نیاز به شکل انحصاری برای یک سازمان یا شرکت امکان برگزاری وجود دارد.

در دوره منتورینگ مدیریت عالی ما سعی داریم کمک کنیم تا مخاطبانبه منحنی یادگیری خودشان دقت نمایند تا با کسب مهارت در بازار به تصور ناپایدار کنونی، توسعه‌ای فراتر از تصور برای خودشان، کارکنان و کسب و کارشان خلق ارزش نمایند.  

  ظ) سرفصل دوره منتورینگ مدیریت عالی

روز اول

 • معرفی کلیات و اهداف  استاندارد، آشنایی با  اصول مدیریت کیفیت  و رویکرد فرآیندی، دامنه کاربرد استاندارد(بند 1 استاندارد)، تعـــریف واژگــان و اصـــطلاحات

تفکر مبتنی بر ریسک، آشنایی با چرخه PDCA، کارگاه 1، ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ، درک سازمان و بافت آن، آشنایی اجمالی با مدیریت استراتژیک و ماتریس SWOT و نقش ان در استاندارد، کارگاه شماره 2، آشنایی با سطح بلوغ سازمان

 • تکلیف شماره یک منزل: مشاهده فیلم و ارائه نقد آن

روز دوم

 • بازبینی مشاهده فیلم و ارائه نقد آن، درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع، کارگاه 3، تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت، کارگاه 4، طراحی و توسعه محصولات و خدمات، آشنایی اجمالی با الگوی QFD، ، کارگاه 5، اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و فرصت ها و روش FMEA در ارزیابی ریسک ها، کارگاه 6
 • تکلیف شماره شماره دو: مطالعه کتاب اثر مرکب توشته هاردی و ارائه خلاصه آن

روز سوم

 • بررسی تکالیف افراد، نگرش فرآیندی و معرفی نمونه فرایندهای سازمانی و هم چنین نقشه فرآیندی، آموزش مستند سازی در فرآیندها، کارگاه7، رهبری و تعهد، خط مشی، کارگاه8،
 •  تکلیف شماره سه منزل:  مطالعه موردی دانشگاه موزه هنر
 • تکلیف شماره چهارمنزل: تدوین روش اجرایی خرید

روز چهارم

 • بررسی تکلیف شماره سه، بررسی کلیف شماره چهار، آشنایی با الگوی نگارش نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیــارات سازمانی و شرح وظـــیفه، آشنایی با نظام طبقه بندی مشاغل وزارت کار، کارگاه 9، آشنایی با نظام جبران خدمت کارکنان، آشنایی با هرم مازولو، آشنایی با انواع ساختار سازمانی، آشنایی با حاکمیت شرکتی
 • تکلیف شماره پنج منزل: ترسیم نمودار ساختار سازمانی شرکت و جدول نیروی انسانی

روز پنجم

 • بررسی و مباحثه، اهداف کیفیت و طرح‌ریزی برای دستیابی به آن‌ها، کارگاه 10، آشنایی اجمالی با OKR، طرح‌ریزی تغییرات، کارگاه 11، پشتیبانی( منابع، صلاحیت، آگاهی، ارتباطات، اطلاعات مدون)، کارگاه12، آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمانها، کارگاه13، طرح‌ریزی و کنترل عملیاتی، الزامات محصولات و خدمات، کارگاه 14
 • تکلیف شماره شش منزل: مطالعه کتاب و احصای نکات کلیدی از کتاب “هفت عادت مردمان موثر”
 • تکلیف شماره هفت منزل: مطالعه موردی نگاه دایناسوری و حس غورباغه ای

روز ششم

     بررسی تکلیف افراد، آشنایی اجمالی با FOUR P & FOUR C، کارگاه 15، کنترل فرایندها، محصولات و خدمات فراهم شده از بیرون، کارگاه 16، تولید و ارائه خدمات، کارگاه  17، آشنایی با نگارش RFP، کارگاه 18،

 • تکلیف شماره هشت منزل: طراحی فرایندها و زیر فرایندهای مورد نیاز ایده تا محصول نمونه و محصول نهایی و عرضه به بازار و خدمات پس از فروش با انتخاب افراد شرکت کننده بر اساس گروه بندی
 • تکلیف شماره نه منزل: نگارش یک طرح فروش برای یک محصول مورد دلخواه بر اساس گروه بندی

روز هفتم

 • پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی، آشنایی با شاخص ها حسابداری مدیریت و KPI، کارگاه 19، ممیزی داخلی، کارگاه 20، بازنگری مدیریت، کارگاه 20، عدم انطباق و اقدام اصلاحی، آشنایی با گانت چارت،  کارگاه 21، بهبود مداوم، کارگاه 22، جمع بندی
 • تعریف پروژه پایان دوره آزمون
 • تعریف تمرین خلاصه نویسی کتاب کیمیاگر دوره آزمون

ح) روش ثبت نام

کلیه علاقمندان جهت شرکت در دوره فوق تا بیستم و چهارم فروردین ماه فرصت ثبت نام و تکمیل وجه دارند.

شیوه های پیشنهادی

 • افراد علاقمند در صورت ثبت نام تا پایان اسفند ماه و تسویه کامل نقدی مشمول هفت درصد تخفیف هستند.
 • دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی با ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل مشمول چهل درصد تخفیف می شوند به شرط آنکه در هنگام ثبت نام کل مبلغ را پرداخت نمایند.
 • افراد معرفی شده از انجمن ها، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان ها و بنگاه‌های کسب و کار به تعداد بیش از سه نفر ثبت نام نمایند، مشمول پانزده درصد تخفیف به شرط تسویه نقدی در هنگام ثبت نام هستند.

مبلغ فوق را به شماره حساب شباIR210580102381001301450001 یا شماره حساب  102381013014501 یا شماره کارت 6396077020014400 به نام  شرکت آریسان رادین فراز نزد بانک سرمایه شعبه چهارراه رشید واریز نمایند در ضمن لطفا پس از واریز، فیش آن را به پست الکترونیک شرکت به آدرس a.r.faraz.co@gmail.com ارسال نمایند. 

تقویم آموزشی پاییز1402

تقویم آموزشی پاییز1402، شرکت آریسان رادین فراز به منظور توسعه منابع انسانی شرکت‌های صنعتی و بر اساس درخواست‌های دریافتی اقدام به طراحی تقویم ذیل نموده است.

تقویم آموزشی پاییز1402

تقویم آموزشی شرکت‌ها به معنی برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی برای کارکنان و مدیران شرکت‌ها است.

تقویم آموزشی آریسان رادین فراز بر اساس نیازسنجی آموزشی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش، بودجه و اعتبارات شرکت، روش‌های آموزش، مراکز آموزشی و ارزیابی آموزش تهیه می‌شود.

تقویم آموزشی آریسان رادین فراز نشان می‌دهد که چه دوره‌های آموزشی، در چه زمان‌هایی، برای چه گروه‌های هدف، با چه هزینه‌ای و با چه روش‌های ارزیابی برگزار می‌شود.

تقویم آموزشی پاییز1402 به منظور افزایش دانش، مهارت و عملکرد کارکنان، بهبود رضایت و روحیه کارکنان، تقویت فرهنگ سازمانی، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات و محصولات و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت تنظیم می‌شود.

مدیر عالی، دوره پیشنهادی جذاب

مدیر عالی بودن یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها است و همواره مدیران سعی کردهاند راههای مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینهای را برای سبک مدیریت خود بیابند ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران صنایع کوچک خرد و متوسط هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روشهای شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.


ما بر این باوریم، مدیریت عالی شدن، در سازمان یک تصمیمی راهبردی است که به سازمان کمک مینماید، تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و مبنای مناسبی برای توسعه پایدار فراهم نماید از طرفی دیگر همگان معترف هستند.

منافع بالقوه مدیریت عالی با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی که دارای حداقل چهار دهه تجربه پشتوانه آن هست بر کسی پوشیده نیست که مدیریت عالی یعنی روند فروش خوب و سود جذاب و استفاده بهینه از منابع در دسترس که حاصل کارکردهای عملیاتی بنگاه اقتصادی باید باشد.

این امر تنها با اقداماتی در ساماندهی و نظم دهی درون بنگاه اتفاق میافتد و از طرفی دیگر میدانیم که این امر، بدون استقرار الگوی پذیرفته شده جهانی و آزمون داده، کاری بس دشوار و پر هزینه هست.

لذا شاید به جرات بتوانم ادعا کنم تاکنون کسی در دنیای کسب و کار نتوانسته است الگوی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان حداقل های مورد نیاز یک مدیریت عالی رد نماید؛ لذا در صورت پیاده سازی نظاممند و نهادینه سازی اصولی در سطح درک سازمان و خارج از هیاهوهایی که غالبا به صورت صوری در قالب دریافت گواهینامه اتفاق افتاده است.

اهداف و دستاوردهای حاصل از حضور در این دوره که می توان برای شما بر شماریم عبارتند از:

 • الف- توانایی در فراهم آوردن مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده مینماید
 • ب- تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتری
 • ج- توجه به ریسکها و فرصتهای مرتبط با بافت و اهداف سازمان
 • د- توانایی در نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شدهی سیستم مدیریت کیفیت
 • ه- امکان هدایت و راهبری استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت توسط اعضای داخلی سازمان
 • و- درک سیستم و راحتی در نگهداری آن فراهم می شود
 • ز- کاهش دوباره کاری
 • ح- کاهش و ارائه راه حلهایی به منظور کاهش هزینه های قیمت تمام شده
 • ط- کاهش تنشهای عقد قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان
 • ی- ارائه راه حلهایی به منظور کاهش روز مرگی در سازمان
 • ک- ارائه روش های نوین برای بهبود فروش است
 • ل- آشنایی با چگونگی امکان ورود به بازارهای صادراتی است
 • م- آشنایی با روش های بهبود چسبندگی کارکنان

کوتاه سخن آنکه دوره منتورینگ مدیریت عالی برای این منظور طراحی شده است تا مدیران از پتانسیلی که این آموزش فراهم می نماید آشنایی یافته و بیش از پیش در نهادینه سازی و استفاده از ابزار سرآمدی که در این آموزش معرفی میشوند به نحو شایسته استفاده نمایند.

مدیر عالی

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در این دوره باید دارای حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

شرایط عمومی

 • • دارای حداقل سه سال سابقه مدیریت
 • • دارای حداقل تحصیلات دیپلم
 • • دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت

شرایط اختصاصی

 • • عضو هیئت مدیره یا مدیریت کارخانه یا مدیرعامل یا مدیران میانی یا بنیانگذارواحد کسب و کار باشند.
 • • مشاوران علاقمند در حوزه سیستم مدیریت کیفیت

تعداد شرکت کنندگان:

حداقل 15نفر و حداکثر 25نفر

مدت دوره و زمان برگزاری و محل برگزاری:

✓ به منظور اثربخشی شایسته این دوره 5روزه ( 40ساعت)

✓ تقویم اجرایی دوره:

29مهرماه ماه و 20 ، 13 ،6و 27آبان ماه از ساعت 8:30صبح تا17:15

✓ مکان برگزاری دوره:

هتل شهر

✓ زمان آزمون سازمان آموزش فنی و حرفهای متعاقبا اعلام میشود.


اهمیت استراتژی و نقش مدیریت در رشد و توسعه سازمان

مدیریت استراتژیک یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه سازمان‌ها است. استراتژی‌های مناسب و هدفمند، به صورت یک راهبرد مهم برای ارتقای عمل‌کرد سازمان‌ها در مواجهه با چالش‌ها و رقابت‌های بازار عمل می‌کنند. اهمیت استراتژی در بهبود عمل‌کرد سازمان‌ها و ایجاد تفاوت رقابتی نمی‌تواند اغفال شود. این مقاله به بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و توسعه سازمان‌ها می‌پردازد. در این مطلب، تاکید بر اهمیت استراتژی و نقش آن در تحقق اهداف سازمانی و ایجاد استحکام در بازار خواهد شد.

با مطالعه این مقاله، به دست آوردن اطلاعات کافی درباره استراتژی‌های موثر جهت رشد و توسعه سازمان‌ها خواهید داشت.

«نقش مدیراستراتژیک در توسعه سازمان»

یکی از عوامل مهم در موفقیت یک سازمان است. این فرآیند سازمانی که به شکل سیستماتیک و منظم در مسیر توسعه و پیشرفت سازمان انجام می‌شود، می‌تواند به بهبود عمل‌کرد کلی سازمان کمک کند.

یکی از مزیت‌های اصلی مدیریت استراتژیک این است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ماموریت، اهداف و اهداف خود را بر اساس نیازهای جوامع در حال تغییر تعریف کنند. این می‌تواند سازمان‌ها را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده کند.

نقش مدیریت استراتژیک در توسعه سازمان

مدیریت استراتژیک در توسعه سازمان نقش آفرین است. این سیستم مدیریتی با تعیین اهداف و آرمان‌های بلند مدت، به سازمان کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای رسیدن به این اهداف داشته باشد.

از طرفی، عوامل داخلی و خارجی سازمان را مورد بررسی قرار داده و به سازمان کمک می‌کند تا با تغییراتی که در این عوامل ایجاد می‌شود، به خوبی مقابله کند.

 • مدیریت استراتژیک به سازمان‌ها کمک می‌کند تا آرمان‌ها و اهداف خود را به خوبی تعریف کنند.
 • این سیستم مدیریتی با تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی سازمان، به سازمان کمک می‌کند تا با تغییرات محیطی به خوبی مقابله کند.

بنابراین، می‌توان گفت که برنامه استراتژیک نقش مهمی در توسعه سازمان دارد و می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا در محیط کسب و کار رقابتی امروز، موفق باشند.

مدیریت استراتژیک

«ارزش استراتژی در رشد سازمان»

استراتژی در سازمان‌ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد، بی‌شک اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها در روند پیشرفت و رشد آن‌ها از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است.

استراتژی را می‌توان به عنوان یک برنامه کلی و راهبردی برای رسیدن به اهداف سازمان توصیف کرد.

اصول استراتژی

 • تعیین اهداف و ماموریت‌های سازمانی
 • بررسی و تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان
 • تعیین استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به اهداف
 • اجرای استراتژی و ارزیابی نتایج

به کمک برنامه‌ریزی استراتژیک، سازمان‌ها می‌توانند دیدگاه وسیع‌تر و جامع‌تری نسبت به مسائل و چالش‌های پیش رو داشته باشند. همچنین استراتژی کمک می‌کند تا منابع و توانمندی‌های سازمان به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت استراتژیک در واقع فرایندی است که در آن مدیران سازمان تصمیمات استراتژیک را تعیین می‌کنند، این تصمیمات شامل ماموریت سازمان، اهداف و راهبردها است.

که می‌تواند به بهبود عمل‌کرد سازمان و رسیدن به اهداف طلایی آن کمک کند.

به طور کلی، استراتژی و مدیریت استراتژیک می‌تواند سازمان را در مسیر رشد و توسعه هدایت کند. استراتژی می‌تواند راهکارهای جدیدی را برای سازمان ایجاد کند و مدیریت استراتژیک می‌تواند این راهکارها را به بهترین شکل ممکن اجرا کند.

«اهمیت مدیریت استراتژی در پیشرفت سازمان»

یکی از مواردی که تاثیر بسیار عمیق و مستقیم بر پیشرفت و توسعه سازمان دارد. امروزه، بیش از هر زمان دیگری، به دلیل رقابت بالای بازار، نیاز به استراتژی‌های مدیریتی حس می‌شود.

 • استراتژی یک برنامه عمل است که منجر به تحقق اهداف سازمانی می‌شود. این برنامه می‌تواند شامل تصمیمات مالی، بازاریابی، فروش و انتخاب محصولات و خدمات باشد.
 • مدیریت استراتژیک از طریق ارزیابی و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان، استراتژی‌های مناسبی را تدوین و اجرا می‌کند.

اهمیت مدیریت در توسعه و رشد سازمان نمی‌تواند انکار شود. این نوع مدیریت با مطالعه و بررسی بازار، رقیبان، محیط کسب و کار و عوامل دیگر، به سازمان کمک می‌کند تا در جهت مطلوب خود حرکت کند.

راهبردها

مدیریت استراتژیک دارای چندین راهبرد کلیدی است. این راهبردها کمک می‌کنند تا سازمان در موقعیت مناسب قرار گیرد و به اهداف خود برسد.

 • راهبرد تشخیص فرصت ها: مدیریت استراتژیک به سازمان کمک می‌کند تا فرصت‌های پنهان در بازار را تشخیص دهد و از آن‌ها استفاده کند.
 • راهبرد تصمیم گیری: این نوع مدیریت با تحلیل داده‌ها و اطلاعات، به تصمیم‌گیری سازمانی کمک می‌کند.
 • راهبرد ارزیابی و کنترل: مدیریت استراتژیک با ارزیابی عمل‌کرد سازمان و کنترل فرایندها، توانایی بهبود و ارتقا را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، می‌توان گفت که مدیریت استراتژیک در توسعه و رشد سازمان نقش حیاتی دارد و بدون آن، به دست آوردن اهداف سازمانی دشوار خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده‌در بخش‌های مختلف مقاله، مشخص است که مدیریت استراتژیک نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه سازمان‌ها دارد. شرکت آریسان در بخش استراتژی و مدیریت استراتژیک به عنوان ابزارهایی برای تعیین مسیر صحیح برای رشد و توسعه سازمان میتواند شما را به اهداف خود نزدیک تر کند. همچنین، استراتژی به عنوان یک راهبرد برای رسیدن به اهداف و تحقق رشد و توسعه سازمان استفاده می‌شود.

از طریق ترکیب منابع و قابلیت‌های سازمان، استراتژی‌های مدیریت استراتژیک می‌توانند بهبود فروش و درآمد سازمان را به همراه داشته باشند. به‌طور کلی، استراتژی و مدیریت استراتژیک نه تنها باعث بهبود عمل‌کرد کلی سازمان می‌شود، بلکه همکاری و هماهنگی بین اعضای سازمان را نیز تقویت می‌کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی و مدیریت استراتژیک نقش اساسی و بسیار حیاتی در رشد و توسعه سازمان‌ها دارند.

مهندسی محصول متمایزترین دوره آموزشی در استان تهران

مهندسی محصول
پوستر مهندسی محصول شرکت آریسان رادین فراز

مهندسی محصول جزیی از دوره های توانمندسازی کارکنان بالاخص مدیران طراحی، فنی و مهندسی، تضمین کیفیت، تولید، تدارکات محسوب می شود.

در این دوره سعی بر این است که افراد شرکت کننده به منظور استقرار یک الگوی مطلوب در حوزه طراحی مهندسی در شرکت موفق به ایجاد یک واحد مستقلطراحی یا فنی ومهندسی شده.

همایش کارگاهی اندازه گیری آمـادگی تغییر در سـازمـان

همایش کارگاهی اندازه گیری آمـادگی تغییر در سـازمـان
ادامه‌ی خواندن

تقویم آموزشی در تابستان 1398

در راستای تحقق اهداف آموزشی آموزشگاه آریسان؛ تقویم آموزشی در تابستان 1398 منتشر گردید جهت اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با تلفن های مجموعه در تماس باشید.

[metaslider id=381 cssclass=””]
ادامه‌ی خواندن

جواز تاسیس از وزارت صمت

ادامه‌ی خواندن